อาจารย์ประจำหลักสูตร


แขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (บริหารทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยสยามปริญญาตรี  :  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) , ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์Email :  kanokwan.ka@ssru.ac.th
website :  www.teacher.ssru.ac.th/kanokwan_ka/ดร. ปรีชา พงเพ็ง
ปริญญาโท : Master of  Business Administration (MBA:Human Resource) ,  Siam University
ปริญญาตรี : Bachelor of   Science  (Marketing) , Bansomdejchaopraya-Rajabhat-University
อาจารย์ เปรมใจ เอื้อจิตร
ปริญญาโท  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตตำแหน่งปัจจุบัน :  อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์Email :  pramjai.ou@ssru.ac.thwebsite :www.teacher.ssru.ac.th/pramjai_ou/


รองศาสตราจารย์ ดร. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :                 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย                 อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์Email : thanasuwit.th@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/thanasuwit_th/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง
ปริญญาโท :    M.B.A    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นครอส ประเทศออสเตรเลีย (พ.ศ. 2541)
ปริญญาตรี  :  ร.บ. (รัฐศาสตร์) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2533)
Email :  siriorn.ch@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/siriorn_ch/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์เพ็ญ มีนคร
ปริญญาเอก  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (ปร.ด.) การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,   มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปริญญาโท  :    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) นโยบายและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม.  มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาตรี  :  คหกรรมศาสตร์ (ครุศาสตร์บัณฑิต)  วิทยาครูสวนสุนันทา
ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์


 


ปริญญาโท  : MBA. การจัดการทั่วไป  ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปริญญาตรี  : บริหารธุรกิจบัญฑิต( บริหารทรัพยากรมนุษย์) ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Email :  unnop.pa@ssru.ac.thwebsite : www.teacher.ssru.ac.th/unnop_pa/


ปริญญาโท :  Master of Business Administration (General Management), Ramkhamhaeng  Universityปริญญาตรี :  Bachelor of Accountancy, Dhurakij Pundit Universityตำแหน่ง : หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์Email : Khajeerat.ph@ssru.ac.thwebsite :http://www.teacher.ssru.ac.th/khajeerat_ph/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ ศุนาลัย
ปริญญาเอก :  (Ph.d.)of  RajabhatSuansunandha University  
Major : Development Administration (Management)
Research :Factors affecting competency of contracted permanent teachers of Rajabhat University in Bangkok.


ปริญญาโท  :  Business Administration (MBA) of  Siam University.
      Major : Human Resource Management