หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการทำความดีด้วยหัวใจ

admin hrm
2018-11-12 12:07:52


วันที่  7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำทีมคณาจารย์บุคลากรประจำคณะ และนักศึกษา ดำเนินโครงการจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา รวมพลังความสามัคคี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดถนน ท่อระบายน้ำ และบริเวณอาคาร 56 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย รับช่วงการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม