หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งตั้งนายกสภาสวนสุนันทา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งตั้งนายกสภาสวนสุนันทา

admin hrm
2020-07-30 10:38:13


     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา   ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๓๗  ตอนพิเศษ  ๑๖๐ ง  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  รับสนองพระบรมราชโองการโดย นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี