หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562

admin hrm
2019-06-27 10:18:20


      วันที่ 12 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยคณะวิทยาการจัดการ  มีนักเรียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในแต่ละสาขาวิชา  ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์   ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ทาง  http://admission.ssru.ac.th และ  http://student.mytcas.com